Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | En
Αναζήτηση

Η TEL-NET α.ε.τ.ε έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000.

Η υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ήταν μια απόφαση στρατηγικής σημασίας από τη διοίκηση της εταιρείας.
Κατά τη σχεδίαση και θέση σε εφαρμογή του συστήματος ελήφθησαν υπόψη οι εξής παράγοντες:

  1. Οι ποικίλες ανάγκες της αγοράς
  2. Οι αντικειμενικοί στόχοι της εταιρείας
  3. Τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
  4. Οι διεργασίες που εφαρμόζουμε
  5. Το μέγεθος και η δομή της εταιρείας

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασμό και θέση σε λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είχαν ως αποτέλεσμα τα εξής:

  1. Την κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας
  2. Την συνεχή επίτευξη και οριοθέτηση νέων εμπορικών στόχων
  3. Την συνεχή αναβάθμιση τόσο των προϊόντων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών
  4. Την συνεχή εξέταση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της εταιρείας
  5. Την εταιρική ευελιξία σε όλους τους τομείς.

Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 9001:2000

Πεδίο εφαρμογής: Εμπορία και τεχνική υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστημάτων μέσω δικτύου αντιπροσώπων. Διαχείριση μελετών και έργων ολοκληρωμένων λύσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.

Αριθ. Πιστοποίησης:


02.31-33/61.1
Ημ/νιες

Αρχική Έκδοση: 2003

Πιστοποίησης:

Επιθεώρηση 1: 15/12/2004

Επιθεώρηση 2: 09/12/2005
Επαναξιολόγηση: & Επαναχορήγηση: 17/12/2006

Copyright 2008 Longevity Solutions